Algemene voorwaarden CastaNovum

Mei 2018

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud:

 1. CastaNovum; CastaNovum, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67877281;
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit of (mogelijk) wil sluiten met CastaNovum;
 3. Overeenkomst: iedere conform deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomst tussen CastaNovum en opdrachtgever.
 4. Website: www.castanovum.com en alle andere websites die geregistreerd zijn onder CastaNovum en/of de websites aangevraagd via en gemaakt door CastaNovum.
 5. Pakket: Met een pakket wordt bedoeld een pakket zoals beschreven op de website van CastaNovum.
 6. Diensten: Alle diensten die CastaNovum levert aan haar opdrachtgevers waaronder het aanvragen van domeinnaam en hosting, bouweb van websites en webshops, service- en onderhoud, SEO, blogging, Social Media beheer, online advertenties, ontwerpen van logo & huisstijl, grafische vormgeving en het maken van offertes.
 7. Plugin: software die bestaande functionaliteiten van een website kan uitbreiden of verbeteren en/of nieuwe functionaliteiten kan toevoegen,
 8. Schriftelijk: vastgelegd op papier of een elektronisch gegevensdrager, daaronder wordt ook per e-mail begrepen.
 9. SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en overeenkomsten en aan de totstandkoming daarvan voorafgaande handelingen tussen opdrachtgever en CastaNovum.
 2. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de offerte en ieder ander aanbod van CastaNovum. Bij acceptatie daarvan worden tevens deze algemene voorwaarden geaccepteerd. Opdrachtgever doet door acceptatie afstand van eventuele eigen algemene voorwaarden. CastaNovum wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk en door overeenstemming tussen partijen worden afgeweken.
Artikel 3. Offerte
 1. Opdrachtgever ontvangt op verzoek een prijsindicatie van CastaNovum. Indien opdrachtgever daarop ingaat zal hij CastaNovum informeren over de aard en omvang van de werkzaamheden die hij nodig heeft. Op basis daarvan wordt door CastaNovum een offerte gemaakt en aan opdrachtgever gestuurd.
 2. In de offerte wordt in ieder geval een planning voor de uitvoering van werkzaamheden opgenomen.
 3. Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, altijd exclusief BTW.
 4. Werkzaamheden die niet in de offerte zijn opgenomen, maar wel moeten worden uitgevoerd, hetzij door noodzaak, hetzij door een aanvullend verzoek van opdrachtgever zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Als dit geval zich voordoet zal opdrachtgever daarover van tevoren worden geïnformeerd. Verzuim door CastaNovum om opdrachtgever te informeren heeft geen invloed op de betalingsverplichting van opdrachtgever.
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst kan slechts tot stand komen doordat opdrachtgever per email, of indien door CastaNovum verzocht schriftelijk per post, akkoord gaat met een schriftelijke offerte of schriftelijk aan opdrachtgever medegedeelde prijs.
 2. Een mondelinge mededeling van een prijs geldt niet als aanbod en kan mondeling noch schriftelijk worden aanvaard.
 3. Een aanvaarding zoals bedoeld in het eerste lid die meer dan dertig dagen na de dag van de schriftelijke offerte of schriftelijke prijsmededeling plaatsvindt brengt geen overeenkomst tot stand, tenzij CastaNovum daarmee instemt. De instemming van CastaNovum kan blijken uit een mededeling aan opdrachtgever, door het uitvoeren van de geoffreerde werkzaamheden of door facturatie en acceptatie van de aanbetaling bedoeld in artikel 7, eerste lid.
Artikel 5. Uitvoering van de werkzaamheden
 1. Als opdrachtgever zijn redelijke verplichtingen en medewerking en/of in de planning opgenomen verplichtingen niet nakomt wordt de verplichting van CastaNovum tot het uitvoeren van werkzaamheden automatisch opgeschort. Opdrachtgever en CastaNovum maken in dat geval een nieuwe planning ter vervanging van de in de offerte opgenomen planning.
 2. Opdrachtgever is gehouden tijdens de uitvoering van werkzaamheden gevraagd en ongevraagd tijdig feedback te geven. Het uitblijven van gevraagde feedback leidt tot opschorting van de verdere werkzaamheden van CastaNovum. Het uitblijven van tijdige ongevraagde feedback kan leiden tot extra werkzaamheden. De extra kosten daarvan worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Binnen dertig dagen na voltooiing van de werkzaamheden door CastaNovum heeft opdrachtgever de gelegenheid om op- of aanmerkingen voor een revisieronde aan te leveren. De op- of aanmerkingen moeten in één keer in één document of e-mail worden geleverd. Daarbij bestaat geen recht op toevoeging van nieuwe of andere functionaliteiten die geen onderdeel van de overeenkomst uitmaken. Indien opdrachtgever niet aan de in dit lid omschreven verplichting voldoet is CastaNovum gerechtigd op- of aanmerkingen niet te verwerken, althans de extra kosten die gemoeid zijn met het in meerdere tijdvakken aanpassen van het resultaat van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het gebruikelijke tarief van CastaNovum.
 4. Bij de werkzaamheden is niet inbegrepen het technisch onderhoud van de website. Hiervoor dient separaat tussen opdrachtgever en CastaNovum een onderhoudscontract overeengekomen te worden.
Artikel 6. Hosting, Domeinnaam & Service Contract
 1. CastaNovum is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke.
 2. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de pakketen of diensten te gebruiken voor:
  • Het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrecht van derden.
  • Het verzenden van ongewenste e-mail (spam);
  • Het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
  • Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen;
  • Het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware;
  • Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken);
  • Enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 3. CastaNovum is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan CastaNovum alle schade ten gevolge van de overtreding door Opdrachtgever of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:
  • Indien de Opdrachtgever het gestelde in de artikelen 6.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
  • Indien (een onderdeel) van de site van de Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van One.com;
  • Indien blijkt dat de Opdrachtgever met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
  • Indien blijkt dat de Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;
  • Indien de betalingsachterstand groter dan 3 maanden is.
 4. De gebruikersnaam en het wachtwoord voor het hostingaccount wordt niet naar de Opdrachtgever gestuurd omdat domein en hosting wordt geregistreerd op een server van CastaNovum. Opdrachtgever ontvangt wel de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de WordPress admin en de toegangsgegevens tot de ftp.
 5. Hosting en domeinnaam afgenomen bij CastaNovum wordt via een private server op One.com aangemaakt. Daarvoor gelden de voorwaarden van One.com. https://www.one.com/nl/algemene-voorwaarden
 6. De opzegtermijn voor een service- en onderhoudscontract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum.
 7. Wanneer Opdrachtgever er voor kiest geen hosting en/of domeinnaam onder te brengen bij CastaNovum, vervalt elke vorm van support m.b.t. hosting en/of domeinnaam.
 8. Wanneer er geen service contract is afgesloten is CastaNovum niet verplicht tot hulp of verplicht tot gevraagde aanpassingen. Hiervoor zal een uurtarief gelden. Na oplevering van de website is CastaNovum Opdrachtgever niets meer verschuldigd.
Artikel 7. Website Design & Ontwikkeling
 1. CastaNovum zal standaard een link plaatsen in de subfooter op de gemaakte website die naar de website van CastaNovum verwijst. Indien de Opdrachtgever deze link liever niet heeft kan deze in overleg worden verwijderd.
 2. CastaNovum is tot aan de volledige betaling van de factuur van de website, eigenaar van de gemaakte producten. Bij betaling zullen automatisch de eigendomsrechten naar de Opdrachtgever gaan.
 3. CastaNovum behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de gemaakte techniek. Dit kan zijn een eigen gemaakte plugin of template. Mocht de Opdrachtgever dit willen aanpassen dient de Opdrachtgever dit in overleg met CastaNovum te doen.
 4. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten en/of ander materiaal. Wanneer dit te laat geleverd wordt, is CastaNovum niet aansprakelijk voor vertraging.
 5. De Opdrachtgever is de houder en daarmee de eigenaar van de domeinnaam. Deze kan, wanneer er geen openstaande rekeningen zijn, altijd verhuisd worden naar een andere provider. De website zoals deze bij CastaNovum is onder gebracht houdt dan op te bestaan.
 6. Wanneer er geen service contract is afgesloten is CastaNovum niet verplicht tot hulp of verplicht tot gevraagde aanpassingen. Hiervoor zal een uurtarief gelden. Na oplevering van de website is CastaNovum Opdrachtgever niets meer verschuldigd.
 7. CastaNovum zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door CastaNovum zullen worden nagestreefd.
 8. CastaNovum ontwerpt WordPress websites op basis van een standaard thema. Dit is geen eigen techniek. Veel is te customizen naar wensen van de opdrachtgever maar opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat sommige dingen gewoonweg niet mogelijk zijn.
 9. CastaNovum heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
 10. Een correctieronde gaat in na oplevering van een website of webshop, de correcties mogen door Opdrachtgever worden aangeleverd via een e-mail. Een extra correctieronde dient apart te worden gehonoreerd, op basis van het overeengekomen tarief in de offerte.
Artikel 8. SEO & Bloggen
 1. CastaNovum kan niet garanderen dat de website van de Opdrachtgever bovenaan komt te staan in Google, dit is afhankelijk van Google ‘s zoekalgoritmes. Ook is CastaNovum niet aansprakelijk wanneer de website niet gevonden wordt op algemene veel gebruikte woorden.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht zelf een lijst met kernwoorden samen te stellen. CastaNovum is in dit geval niet aansprakelijk voor het resultaat met betrekking tot zoekmachine optimalisatie maar zal haar best doen hier advies over te geven.
 3. CastaNovum is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan CastaNovum alle schade ten gevolge van de overtreding door Opdrachtgever of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:
 4. Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Google altijd blijven schommelen. CastaNovum is niet aansprakelijk voor de resultaten die zoekmachines tonen.
 5. Bij het offline halen van de diensten om redenen genoemd in artikel 6.3 is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de dalingen in zoekmachines en kan CastaNovum hier niet op aanspreken.
Artikel 9. Social Media & Online Advertenties
 1. Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan CastaNovum verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CastaNovum aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CastaNovum worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CastaNovum zijn verstrekt, heeft CastaNovum het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan CastaNovum ter beschikking heeft gesteld. CastaNovum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CastaNovum is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. CastaNovum zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CastaNovum het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Social Media platformen altijd blijven schommelen. CastaNovum is niet aansprakelijk voor de resultaten die platformen tonen.
 6. Een Social Media account aangemaakt door CastaNovum of waar CastaNovum toegang tot heeft, blijft eigendom van de Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat CastaNovum geen garantie kan gegeven ten aanzien van het aantal volgers (op Instagram), aantal fans (op Facebook) dan wel het aantal gebruikers op andere Social Media accounts. CastaNovum zal zich inspannen om het aantal volgers, fans en bezoekers ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.
 8. De overeenkomst voor Social Media beheer wordt aangegaan voor 3 maanden en daarna is deze maandelijks opzegbaar met een maand opzegtermijn.
 9. CastaNovum is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten uit Social Media beheer of online advertenties. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat CastaNovum geen garantie kan gegeven op resultaten.
 10. CastaNovum heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
Artikel 10. Logo, Huisstijl & Grafische Vormgeving
 1. Opdrachtgever wordt eigenaar van een ontwerp wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolgde de overeenkomst met CastaNovum.
 2. Een afgekeurd ontwerp door opdrachtgever blijft eigendom van CastaNovum.
 3. Indien CastaNovum door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van het gebruikelijke door CastaNovum gehanteerde uurtarief.
 4. Een correctieronde gaat in na oplevering van een ontwerp, de correcties mogen door Opdrachtgever worden aangeleverd via een e-mail. Een extra correctieronde dient apart te worden gehonoreerd, op basis van het overeengekomen tarief in de offerte.
 5. CastaNovum heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
Artikel 11. Online Marketingadvies
 1. Het online marketingadvies aan opdrachtgever door CastaNovum omvat geen controle van het business plan van opdrachtgever. Evenmin wordt door CastaNovum een marktonderzoek uitgevoerd tenzij anders overeengekomen. CastaNovum biedt geen garanties voor het behalen van de resultaten of doelen die opdrachtgever voor ogen staan. Dit geldt ook indien CastaNovum het plan voor opdrachtgever uitvoert.
 2. Marketingadvies wordt geleverd op de wijze en de vorm, zoals overeengekomen. Indien over de wijze en vorm niets is overeengekomen, wordt het advies geleverd in het Nederlands of Engels en volgens de vereisten van goed vakmanschap en via het voor het advies gebruikelijke medium.
 3. In adviezen opgenomen bedragen en/of aantallen dienen slechts ter indicatie. Door wijzigingen in de markt of door wijzigingen bij leveranciers, kunnen deze bedragen en aantallen bij uitvoering anders zijn. Indien CastaNovum tevens zorgdraagt voor (een deel van) de uitvoering van het marketingadvies, zal zij de werkelijk gemaakte kosten aan opdrachtgever doorberekenen.
Artikel 12. Betaling
 1. Opdrachtgever is nadat de overeenkomst met een afgesproken prijs tot stand is gekomen een aanbetaling van 50% van de totale prijs verschuldigd. Totdat deze betaling is ontvangen door CastaNovum wordt iedere verplichting van CastaNovum om de overeenkomst na te komen opgeschort.
 2. Opdrachtgever is nadat de overeenkomst op basis van nacalculatie tot stand is gekomen geen aanbetaling verschuldigd.
 3. De laatste factuur wordt verzonden na oplevering. Van oplevering is sprake wanneer CastaNovum de opdrachtgever informeert dat de werkzaamheden zijn afgerond. Een eventueel verschil van mening over de vraag of alle werkzaamheden zijn verricht heeft geen invloed op de betalingsverplichting.
 4. CastaNovum is gerechtigd tussen het moment van aanbetaling en oplevering deelfacturen te verzenden.
 5. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Indien opdrachtgever en CastaNovum gespreide betaling zijn overeengekomen en opdrachtgever één termijn te laat betaalt is het volledige restant direct en geheel opeisbaar.
 7. Bij te late betaling is opdrachtgever 2% rente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een deel van een maand als een hele maand wordt beschouwd. Daarnaast is opdrachtgever incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,-.
Artikel 13. Aansprakelijkheid & Vrijwaring
 1. CastaNovum is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, tenzij er sprake is van opzet of schuld.
 2. CastaNovum is niet aansprakelijk voor enige vordering van een derde uit welke hoofde dan ook op grond van het gebruik van foto’s of andere content op de website van opdrachtgever die opdrachtgever niet conform artikel 10, eerste lid, derde volzin, heeft verwijderd.
 3. CastaNovum is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door een derde of als gevolg van gebruik van producten of diensten van een derde of schade door gebeurtenissen waarop CastaNovum geen invloed heeft.
 4. CastaNovum is niet aansprakelijk in het geval van overmacht. In het geval van overmacht is CastaNovum gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij schadeplichtig is. Voor zover CastaNovum reeds werkzaamheden heeft verricht, is zij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen en een factuur te sturen aan opdrachtgever.
 5. De aansprakelijkheid van CastaNovum voor enige schade van opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de factuur voor de werkzaamheden waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit of verband mee houdt.
 6. CastaNovum is nimmer aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugin’s, thema’s of WordPress, behoudens door CastaNovum aangebrachte wijzigingen of implementaties.
 7. Opdrachtgever vrijwaart CastaNovum van alle vorderingen van derden ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is uitgesloten en is verplicht alle kosten die CastaNovum maakt door een dergelijke vordering te vergoeden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart CastaNovum van alle vorderingen van derden met betrekking tot onrechtmatige content op de website(s) van opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van opdrachtgever of onrechtmatig handelen van derden op of aan de website(s) van opdrachtgever of de door opdrachtgever gebruikte servers.
Artikel 14. Geheimhouding
 1. CastaNovum is gehouden om alle gegevens van opdrachtgever waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan CastaNovum het vertrouwelijke karakter in redelijkheid had moeten begrijpen geheim te houden voor derden.
 2. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van CastaNovum, waarvan CastaNovum aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan opdrachtgever het vertrouwelijke karakter in redelijkheid had moeten begrijpen geheim te houden voor derden.
 3. Partijen zijn over en weer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit schending van het in dit artikel bepaalde. Dit geldt niet indien de schending niet het gevolg is van opzettelijk handelen.
Artikel 15. Intellectuele Eigendom
 1. Opdrachtgever ontvangt voor de door of via CastaNovum geleverde werken een niet-exclusieve licentie voor gebruik op, althans voor zijn website. Dit omvat mede de code van de website zelf.
 2. CastaNovum verleent uitdrukkelijk geen (sub)licentie voor foto’s en andere content die niet door opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door CastaNovum op de website zijn geplaatst. Foto’s en content die door CastaNovum op de website zijn geplaatst dient opdrachtgever binnen twee weken na levering te vervangen of verwijderen van de website en bijbehorende servers. CastaNovum is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze foto’s en andere content.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten voor werken die hij zelf aanlevert.
 4. Opdrachtgever ontvangt sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website wanneer dat nodig is. Sublicenties voor plugins zijn geldig voor de duur van de overeenkomst. Bij of na het einde van de overeenkomst kunnen de sublicenties komen te vervallen.
 5. Opdrachtgever mag (op eigen risico) wijzigingen aan de code van de website aanbrengen die hij onder de in artikel 1 bedoelde licentie heeft verkregen. Dit geldt nadrukkelijk niet voor de code van eventuele plugins als de betreffende sublicentie dat niet toestaat.
 6. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website niet verkopen of anderszins overdragen, behalve in het geval de gehele onderneming waar de website bij hoort wordt verkocht of anderszins wordt overgedragen. Het verstrekken van sublicenties voor de code van de website of enig ander werk waar onder het eerste en/of derde lid een licentie voor is verkregen is in alle gevallen niet toegestaan.
Artikel 16. Einde Overeenkomst
 1. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen, maar blijft de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd, ook als ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen werkzaamheden door CastaNovum zijn uitgevoerd.
 2. CastaNovum kan de overeenkomst tussentijds opzeggen indien de opdrachtgever zich niet (volledig) aan de overeenkomst houdt. In dat geval is CastaNovum gerechtigd om zijn werkzaamheden per direct neer te leggen. Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de werkzaamheden die door CastaNovum zijn uitgevoerd.
 3. Opzegging door opdrachtgever of CastaNovum kan uitsluitend schriftelijk, waarbij de verzendende partij de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij draagt.
Artikel 17. Non-Concurrentie
 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst of binnen één jaar na het einde daarvan zal opdrachtgever geen werknemer(s) van CastaNovum direct of indirect voor zich laten werken, anders dan uit hoofde van een overeenkomst met CastaNovum of met schriftelijke toestemming van CastaNovum.
 2. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever een boete van € 50.000,- per keer, althans € 1.000,- per dag die de inbreuk voortduurt, zulks ter keuze aan CastaNovum. De boete laat het recht van CastaNovum om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet. Onder schade wordt mede begrepen de kosten voor handhaving in en buiten rechte van het in dit artikel bepaalde, ook als die kosten meer bedragen dan het door de gerechten gehanteerde liquidatietarief.
Artikel 18. Slotbepalingen
 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. In afwijking daarvan is CastaNovum gerechtigd om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon- /vestigingsplaats van opdrachtgever.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald geldt dat opdrachtgever de bewijslast draagt van de ontvangst door CastaNovum van iedere door opdrachtgever aan CastaNovum verzonden mededeling. Voor iedere mededeling die is verzonden door CastaNovum aan opdrachtgever geldt dat deze vermoed wordt te zijn ontvangen door opdrachtgever.
 4. Indien een (deel) van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de (ver)nietig(d)e bepalingen treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft, althans een die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk nadert.
 5. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling aan opdrachtgever worden gewijzigd.